Általános Szerződési feltételek

A dortonko.hu termékbemutató weboldal üzemeltetője:

Pappné Gyöngy Edit Gabriella EV.
4002 Debrecen, Pallag-tanya 230.
Adószám: 67757228-1-29

A dortonko.hu termékbemutató weboldal böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a webáruház használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért!

Vonatkozó jogszabályok
PTK. 2013. évi V. törvény 6:231. § szerinti „fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele”
Ptk. 6:78. §
2013. évi XXXIV törvény

A megrendelés menete

A Vevő/Megrendelő vásárlási szándékát írásban (e-mailben) közli a gyártóval. A megrendelés a gyártó és Vevő/Megrendelő között a honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.
A gyártó joga a vételi ajánlatot elfogadni vagy elutasítani. Ha a Vevő/Megrendelő vételi ajánlatát a gyártó elfogadja, úgy a gyártó köteles visszaigazolásával a megrendelőt tájékoztatni. A megrendelés létrejötte az az időpont amikor a gyártó a megrendelést visszaigazolta. Ezen megrendelés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre a jelenleg hatályos Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:231. § szerinti „fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele” cikkely figyelembevételével.

A megrendelés tartalma

A vevői megrendelésnek tartalmaznia kell a Gyártó termékismertetője, weboldala alapján megvásárolni kívánt termék megnevezését, színét, mennyiségét (db, m2, raklap stb.), a kért szállítási időpontot, szállítás helyét, a termék átvételére jogosult nevét, adatait, az átvételre vonatkozó jogosultságát, a szállítólevelek leigazolására, aláírására való meghatalmazását. Ennek elmulasztásából eredő mindennemű kár a Vevőt/Megrendelőt terhelik. A rendelés létrejöttéhez a feleknek a lényeges és a bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodása szükséges. Így különösen a termék mennyiségére, formájára, színére, adalékanyagokra, egyedi igények teljesítésére. A megrendelésnek tartalmaznia kell a termék konkrét elnevezését, színét, formáját, fantázianevét (ha van), amelyet vevő a gyártó weboldala, termékkatalógusa, termékismertetője alapján kiválasztott. Az egyedi megrendelésnek feltétlen kötelező eleme a mennyiség, a termék vételára és a szállítási, fuvarozási időpont, helyszín megjelölése.

A vevő megrendelésében kérhet a gyártótól kiszállítást, ez esetben a megrendelésben szereplő termékár mellett tartalmazza a raklapokon értékesített termék fuvarozási költségét is. A szállítást megbízott szállító cég végzi.
A gyártó a raklapokon úgy, és annyi terméket helyez el amennyit biztonságosan, a sérülési kockázatokat minimálisra csökkentve, a megbízott szállító ajánlásait, szabályait is figyelembe véve szállítani tud.

Szállítással kapcsolatos néhány fontos tudnivaló:

A szállítmány, a csomag súlya és kiterjedése miatt raklapos küldeményként, emelőhátfalas teherautóval vagy kamionnal érkezik.
A teherautó/kamion rossz minőségű utakra, utcákra, földutakra, keskeny dűlőkre nem megy be.
A raklapemelővel történő lerakodáshoz a címen szilárd, egyenletes talajnak kell lennie.
Meredeken emelkedő – lejtő járdaszigetre, beállóra stb. lerakodás biztonsági okokból nem lehetséges.
A gépkocsivezető nem léphet be a címzett otthonába, telkére.
A raklap és a csomagolás előírások szerinti megsemmisítése, újrahasznosítása a címzett felelőssége.

A gyártó a vevő hibájából megsérült terméket, téves megrendelést, többletterméket, feleslegessé vált terméket nem vásárol vissza, ezen történések a vevő saját kockázatába tartoznak.

A szállítás, során a rakományban bekövetkezett esetleges rongálódásért, károsodásért a termék szállítását végző fuvarozó a fuvarozás szabályai szerinti felelősséggel tartozik. A fuvarozó köteles a terméket az egyedi szerződésben meghatározott helyre és időben leszállítani, a termék megrendelőjének, illetve igazolt törvényes képviselőjének a helyszínen átadni. Az áru/rakomány átadás-átvételét a szállítólevél igazolja, amelyen a felek személyes adatai olvashatóak és saját kezűleg kötelesek aláírni, azaz a lerakodást és átadás-átvétel tényét leigazolni. A szállítólevél nem megfelelő kitöltése, aláírása, egyéb hiányossága esetén minden, ebből eredő bizonyítási kötelezettség, kockázat a vevő/megrendelő terhére esik, az ebből eredő kár vevő/megrendelő saját kockázata. Megrendelő/vevő köteles biztosítani, hogy a szerződésben általa megjelölt szállítási címen az áru kiszállításának időpontjában személyesen a megrendelő vagy képviselője a helyszínen tartózkodjon.

Fizetési feltételek

A gyártó a termékek bruttó vételárát a weboldalán az „Árak” menüpont alatt nyilvánosan közzéteszi. A gyártó az árak változtatására való jogát fenntartja.
A gyártó árjegyzéke a szállítási díjakat nem tartalmazza. A szállítási díj a szállítási helyiség alapján kerül kiszámításra. A szállítási díjat a megrendelés visszaigazolásában közöljük.
A fizetés, a megállapodás alapján szállítási díjat is tartalmazó megrendelések esetén e-mailben küldött díjbekérő alapján, a vásárló választása szerinti banki utalással vagy bankkártyás fizetéssel történik. A rendezett díjbekérőről a gyártó számlát állít ki melyet e-mailben és a termékhez csatoltan is megküld. A fuvart a díjbekérő összegének kifizetése után szervezzük. Az átlagos szállítási idő 5-10 munkanap, mely a rendelés visszaigazolásában más szállítási időre is módosulhat.
A telephelyünkön átvett rendelésekre szállítási költség nem vonatkozik. A vevő/megrendelő által személyesen megvásárolt és elszállítani kívánt termékekhez szükség esetén külön díj ellenében raklapot biztosítunk.
A külön megrendelésre, raktáron nem lévő, termékek legyártására a gyártó a vételár 30%-nak megfelelő összegű előleget kér.

Termékszavatosság, garancia

A gyártó termékéért a termékfelelősségre vonatkozó törvény szabályai szerinti felelősséggel tartozik. A garancia az öntési eljárással készült beton termékekre 1 év.
A gyártó a terméket pántolással rögzített, fóliázott raklapos csomagolásban értékesíti. A gyártó cseregaranciát kizárólag a még nem beépített termékekre ad.
A termék felületén esetenként pont vagy néhány négyzet centiméteres bármilyen formájú elszíneződések képződhetnek, melyeknek előidézője a természetes adalékokban lévő szerves anyag. Az elszíneződés idővel eltűnik. Az előforduló mészkivirágzások műszakilag elkerülhetetlenek, mivel a termékben folyamatosan zajlanak a kémiai reakciók. A különböző kiterjedésű kivirágzás a térkő minőségi paramétereit és használati értékét nem befolyásolja. Az irányadó szabványok szerint ezért színeltérésre, mészkivirágzásra gyártónak nincs garanciális, illetve jótállási kötelezettsége. Szintén nincs cseregaranciája a mindenkor kiszállított mennyiség 2%-áig terjedő töréskár erejéig.
Gyártónak kizárólag termékfelelőssége van, így nem vonatkozik a garancia és a szavatossági kötelezettség az esetleges vis major-elemi kárra, továbbá a termék lerakását végző, kivitelező által okozott elváltozásokra, kárra. Így különösen, ha nem megfelelően tömörített alap esetén a térkövek sarka, szegélye vibráláskor letöredezik, ha nem megfelelő, elégtelen a kavics- vagy zúzalékágyazat, szakszerűtlen a fektetés vagy térkövenként változó és nem megfelelően betartott a fugatávolság, vagy szakszerűtlen, gumilap nélküli a vibrálás. Úgyszintén fektetési, kivitelezési hiba a lerakásnál, ha az anyagok különbözőségét, enyhe színeltérését, mészkivirágzását a normál, kezdő, záró és szegélyköveknél nem veszik figyelembe.
A termékfelelősségre vonatkozó szabályok szerint vevő/megrendelő köteles a minőségi kifogását a még be nem épített termékre vonatkozóan haladéktalanul, írásban benyújtani. Cseretermék esetén köteles a kifogásolt minőségű terméket a gyártónak vissza- és átadni.

A felek közös megegyezéssel a megrendelést felmondhatják, vagy a megrendelés megküldésének időpontjára visszamenő hatállyal visszamondhatják. A szerződés megszüntetése esetén a felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatásokkal elszámolni. A megrendelés felbontása esetén a vevő köteles megtéríteni a gyártónak a megszűnés időpontjáig felmerült kezelési, rendelkezésre állási és gyártási költségeit, de minimum a megrendelt termék kikötött vételárának 30% forgalmi értékét. A gyártó jogosult ezt leszámlázni, és vevő köteles a számla értékét 15 naptári napon belül megtéríteni.

Vevő a Ptk. 6:213. §-a alapján jogosult egyoldalúan elállni, vagy jognyilatkozattal felmondani a korábban írásban megküldött megrendelését. Egyoldalú vevői elállás vagy felmondás esetén azonban köteles a szerződésben megrendelt termék kikötött vételárának 50% forgalmi értékét bánatpénz jogcímén Gyártónak megfizetni. Gyártó jogosult ezt leszámlázni, és Vevő köteles a számla értékét 15 naptári napon belül megtéríteni.

Megrendelés esetén a gyártó a megadott szállítási határidőn túl díjmentesen max. 30 napig tárolja a terméket. Amennyiben ennek leteltével a termék nem kerül elszállításra, úgy a készlet felszabadul, vagy a gyártó a vevő részére tárolási díj ellenében tovább tárolja. A tárolási díj mértéke a megrendelés teljes értékének 2%-a, minden, a megadott 30 napos határidőn túli megkezdett hét után.

Adatkezelés

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében az adatkezelő jogosult kezelni a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az ott meghatározott alapelvek és rendelkezések betartásával.
A weboldalunk használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek a szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a megbízott szállítmányozó – fuvarozó cégnek átadott kiszállításhoz szükséges információk.

Jogérvényesítési lehetőségek

Békéltető testületek elérhetőségei: https://www.bekeltetes.hu/index.php

Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform: https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/index_hu.htm